::

Thứ 7, 24/12/2022 | 10:30

Tỉnh Kiên Giang tạm ứng ngân sách trái quy định

Tỉnh Kiên Giang tạm ứng ngân sách trái quy định

(DoiSongThuongHieu) - KTNN kiến nghị tỉnh Kiên Giang xử lý trách nhiệm đối với tập thể, cá nhân trong việc tham mưu, quyết định tạm ứng sai quy định và các khoản nợ tạm ứng kéo dài nhiều năm, đến thời điểm kiểm toán chưa thu hồi hơn 197 tỷ và không có khả năng thu hồi cho ngân sách hơn 11,6 tỷ đồng.

Theo kết quả kiểm toán ngân sách địa phương 2020 của tỉnh Kiên Giang, Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra rằng, giai đoạn 2016-2020, HĐND Tỉnh đã ban hành 10 nghị quyết điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch đầu tư công trung hạn, cho thấy chất lượng kế hoạch đầu tư công trung hạn không cao. Nhiều dự án được bố trí kế hoạch vốn nhưng không thực hiện phải hủy kế hoạch vốn 292.166 triệu đồng, kéo dài sang năm sau 229.645 triệu đồng.

Tỉnh Kiên Giang tạm ứng ngân sách trái quy định

UBND tỉnh Kiên Giang.

Việc lập, giao kế hoạch vốn trong năm 2020 của một số đơn vị chưa sát thực tế và khả năng thực hiện từng dự án (chưa có mặt bằng, chưa đủ hồ sơ, thủ tục để triển khai thi công) dẫn đến thừa vốn phải đề nghị điều chỉnh, phân khai nguồn vốn sử dụng đất dàn trải cho nhiều dự án; lập, thẩm định và trình phê duyệt chủ trương đầu tư còn sai sót, vượt suất đầu tư xây dựng; sử dụng nguồn vốn không đúng cơ cấu, chậm tiến độ, nghiệm thu thanh toán; các dự án đầu tư còn chậm giải phóng mặt bằng, chậm thực hiện các gói thầu xây lắp, quá trình thực hiện điều chỉnh tuyển nhiều lần làm chậm tiến độ thực hiện dự án; nhiều dự án thời gian thực hiện kéo dài vượt thời gian quy định tại điều 13 Nghị định số 77/2015/NĐ-CP của Chính phủ về kế hoạch đầu tư công trung hạn và hằng năm; còn tình trạng dự án chậm nghiệm thu, bàn giao dự án đưa vào sử dụng, chậm lập và trình thẩm tra phê duyệt quyết toán các dự án hoàn thành.

Huyện Giồng Riềng chưa lập, thẩm định, phê duyệt chủ trương đầu tư đối với các dự án sử dụng nguồn vốn ngân sách huyện; chưa lập giám sát, đánh giá tổng thể đầu tư hằng năm. Huyện Hòn Đất không lập, rà soát điều chỉnh, bổ sung, phê duyệt kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 từ nguồn vốn ngân sách huyện.

Kiểm toán còn chỉ ra việc thực hiện đôn đốc thu hoàn ứng của các chủ đầu tư thực hiện chưa nghiêm túc, nên số vốn tạm ứng chưa thu hồi chuyển sang năm 2021 còn lớn 2.344.611 triệu đồng, nhiều dự án có số dư tạm ứng kéo dài quá hạn hợp đồng 84.596 triệu đồng. Đối với Dự án Bệnh viện Ung bướu tỉnh Kiên Giang, Ban quản lý DA ĐTXD chuyên ngành DD&CN thực hiện thủ tục chi tạm ứng 03 lần là 287.000 triệu đồng trong khi dự án chưa được thi công vì lý do kỹ thuật.

Số dư tạm ứng ngân sách đến cuối năm 2020 là 713.641 triệu đồng. Trong đó; Các khoản nợ tạm ứng kéo dài nhiều năm, đến nay chưa được hoàn trả khó có khả năng thu hồi là 183.010 triệu đồng; nợ tạm ứng không có khả năng thu hồi là 11.637 triệu đồng và còn lại nợ tạm ứng trong phương án thu hồi của Sở Tài chính là 504.778 triệu đồng. Trong khi đó tạm ứng không thuộc nhiệm vụ chi của ngân sách tỉnh như tạm ứng Công ty Điện lực Kiên Giang 60.000 triệu đồng; tạm ứng để xây dựng trụ sở làm việc của Công an tỉnh Kiên Giang chưa đúng quy định.

Tại các huyện được kiểm toán còn tình trạng tạm ứng ngân sách ngoài phạm vi dự toán được giao: Hà Tiên 43.511 triệu đồng, Hòn Đất 9.864 triệu đồng, Vĩnh Thuận 21.631 triệu đồng, Giồng Riềng 5.365 triệu đồng. KBNN kiểm soát thanh toán thu hồi tạm ứng vượt tỷ lệ tạm ứng được quy định trong hợp đồng, chậm chễ thu hồi tạm ứng.

KTNN kiến nghị Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang tổ chức xem xét xử lý trách nhiệm tập thể, cá nhân trong việc tham mưu, quyết định tạm ứng ngân sách sai quy định, các khoản nợ tạm ứng kéo dài nhiều năm, đến nay chưa thu hồi 197.226 triệu đồng; các khoản tạm ứng đến nay không có khả năng thu hồi về cho ngân sách 11.637 triệu đồng.

Thanh Tầm/TCDN

https://taichinhdoanhnghiep.net.vn/tinh-kien-giang-tam-ung-ngan-sach-trai-quy-dinh-d35466.html

Tin mới nhất
0.31647 sec| 530.719 kb